O que é, o que é… por mais que se corte

O que é, o que é… por mais que se corte fica sempre do mesmo tamanho?